Đại diện Tuân thủ Quốc tế của PeopleKeys tại Liên minh Châu Âu

An toàn dữ liệu của bạn là ưu tiên của chúng tôi.

Liên hệ với Đại diện Tuân thủ Quốc tế của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu.

Vui lòng hoàn thành biểu mẫu trên trang này để liên hệ với Đại diện Tuân thủ Quốc tế của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu. Nếu bạn cư trú ở Vương quốc Anh, vui lòng liên hệ với Đại diện Tuân thủ của chúng tôi tại Vương quốc Anh ở đây.

Lưu ý: Nếu bạn gặp sự cố với tài khoản PeopleKeys, các bài đánh giá hoặc bất kỳ khiếu nại hoặc vấn đề nào khác không liên quan đến GDPR, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Sau khi gửi yêu cầu hoặc khiếu nại, bạn sẽ nhận được xác nhận cho biết chúng tôi đã nhận được thông tin bạn gửi. Đại diện Tuân thủ Quốc tế của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu sẽ liên hệ với bạn vào ngày làm việc tiếp theo.

Nếu bạn đang gửi khiếu nại hoặc tranh chấp, chúng tôi có thể cần bạn thu thập và cung cấp thông tin và bằng chứng bổ sung cho chúng tôi vì mục đích điều tra.