PeopleKeys

ส่งคำถามหรือข้อโต้แย้งด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

ติดต่อทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อมูล (Data Compliance) ของเรา หากมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

หมายเหตุ: หากคุณมีปัญหากับบัญชี PeopleKeys การประเมิน หรือข้อร้องเรียนหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) กรุณาติดต่อเราที่นี่

กรุณากรอกแบบฟอร์มในหน้านี้ หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณโดย PeopleKeys

เมื่อคุณส่งข้อซักถามหรือข้อร้องเรียน คุณจะได้รับการยืนยันว่าเราได้รับเรื่องที่คุณส่งเข้ามาแล้ว เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราจะติดต่อคุณภายในวันทำการถัดไป เราอาจขอให้คุณรวบรวมและให้ข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของคุณเพื่อส่งให้เราสอบสวน