Gửi Yêu cầu hoặc Tranh chấp về Tuân thủ

An toàn dữ liệu của bạn là ưu tiên của chúng tôi.

Hãy liên hệ với nhóm Tuân thủ Dữ liệu của chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về việc tuân thủ GDPR.

Lưu ý: Nếu bạn gặp sự cố với tài khoản PeopleKeys, các bài đánh giá hoặc bất kỳ khiếu nại hoặc vấn đề nào khác không liên quan đến GDPR, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Vui lòng hoàn thành biểu mẫu trên trang này nếu bạn có khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến việc PeopleKeys sử dụng dữ liệu của bạn.

Sau khi gửi yêu cầu hoặc khiếu nại, bạn sẽ nhận được xác nhận cho biết chúng tôi đã nhận được thông tin bạn gửi. Một trong những nhân viên phụ trách tuân thủ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn vào ngày làm việc tiếp theo. Chúng tôi có thể cần bạn thu thập và cung cấp thông tin và bằng chứng bổ sung về khiếu nại của bạn cho chúng tôi để gửi đi điều tra.