Liên hệ với chúng tôi về việc trả hàng hoặc hoàn tiền

Vui lòng hoàn thành biểu mẫu trên trang này nếu bạn muốn trả lại hoặc hoàn tiền cho các sản phẩm của PeopleKeys.

Khi gửi câu hỏi, bạn sẽ nhận được xác nhận cho biết chúng tôi đã nhận được câu hỏi của bạn. Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn vào ngày làm việc tiếp theo. Chúng tôi có thể cần bạn thu thập và cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung liên quan đến yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của bạn.